top of page

מזון לנשמה

כמו האוכל שאנו אוכלים,

המשמש מזון לגופנו הפיסי,

כך התפילה הינה, 

המזון הרוחני של הנשמה.

 

התפילות עוזרות להתחבר

עם העוצמה שבתוכנו,

מחזקות את נפשנו,

ומעודדות את רוחנו.

 

חזרה ושינון התפילות בלבנו,

מאפשרות להן להעמיק

לתוך התת מודע

וכך גדלה השפעתן עלינו.

 

ריטה זיגמן

מזון לנשמה: קובץ תפילות  

אשרי

אשרי שאלוהים מאפשר לי 

ברוך אלוהים

תפילה

הנני רואה

בזכות הזכות

לחשוב על אלוהים

כל שאבקש

יש חכמה

חכמת חיים

על אהבת השמש

להניח לכל האחיזות

מהי תכנית אלוהים

כל היש

כל היש בא לשרת

לברך את היש

אלוהים  

אלוהים חיים

אנא אלוהי הדריכני

bottom of page